Kontakt

Flygvapnets luftstrids­simulerings­centrum, FLSC

FLSC (Flygvapnets Luftstrids­simulerings­­­centrum) är en världs­ledande simulerings­anläggning för bemannad luftstrid, många-mot-många.

Samtliga flygdivisioner och flygstridsledare från det svenska flygvapnet nyttjar anlägg­ningen regel­bundet. Dessutom används anläggningen för samövningar där också flera andra nationer deltar.

Vid FLSC genomför FOI sedan 1998 tillsammans med Flygvapnet simuleringar för träning och utbildning av såväl flygförare och flygstrids­ledare som lednings- och stabspersonal.

SBA är ett viktigt verksamhetsområde. Det är en rationell metod för utveckling och värdering av taktisk förmåga för nya flygsystem som tidigt kan bli tillgängliga för användaren i simulerad miljö.

Simulatoranläggningen är unik i sitt slag i Europa med en kombination av både bemannade simulatorer och dator­genererade stridskrafter. Kraftfulla visuella verktyg bidrar till att synliggöra kunskap och resultat. Vi kan även erbjuda storskaliga simuleringar genom uppkoppling mot liknande anläggningar runt om i världen.

FLSC ger stöd inom följande områden:

 • Utbildning, träning och övning inklusive LVC-utveckling
 • Insatsförberedande övningar
 • Taktikutveckling
 • Materielanskaffning (jämföra alternativ, kravställning och LVC-förmåga)
 • Operativ kravställning (beslutsstöd och nya koncept)

Huvuduppdragsgivaren är Försvarsmakten, men verksamheten har även andra uppdragsgivare, även internationella. Vi skräddarsyr utbildningar, övningar och studier enligt önskemål.

Koncept och verktyg

SBA-konceptet är ett styrinstrument för studie­planering och materielutvecklings­processen. Dessutom är det ett verktyg för samarbete mellan användare, forskning och industri — både nationellt och internationellt. Simulerings­miljön fungerar i detta fall som en labbmiljö för anskaffning av framtida materiel­system genom att jämföra alternativ och formulera krav.

Anskaffningsstudier i simulerad miljö erbjuder ett verktyg för effektbaserad värdering av förmågan hos framtida system. Användare, industri och forskning kan då mötas i en operativ miljö, som även kan ge användarna möjlighet att praktiskt påverka utvecklingen av nya system både vad gäller utformning och val av system. Syftet med detta arbete är att stödja anskaffning och utvecklings­processen genom att genomföra simulerade operativa övningar med modeller av framtida system i relevanta scenarier.

Fokus i arbetet är att skapa ett kraftfullt verktyg med fokus på utveckling av operativ förmåga, inter­operabilitet och ökad kostnads­effektivitet. Ambitionen är även att genom fler­användning av befintliga resurser skapa förutsättning för framtida utbildnings- och övningsverksamhet.

Simulatoranläggningen

FOI erbjuder en simulatormiljö som är anpassad till operativa krav för att genomföra scenario­simuleringar för utbildning, utveckling och övning. Detta är ett unikt verktyg i form av en komplex simulerad miljö som kan användas för ett brett spektrum av civila och militära tillämpningar.

Vi kombinerar bemannad simulering med dator­genererade aktörer på flera nivåer från operativ/taktisk nivå till teknisk/forsknings­nivå. Under ledning av personal med operativ bakgrund genomförs tränings- och utbildnings­verksamhet för bland annat flygförare och flygstridsledare.

Anläggningen består av följande delar:

 • Simulatorhall (ca 25 x 15 m)
 • 14 flygplanskabiner i ett nätverk
 • 4 positioner för flygstridsledare.
 • Översiktspresentation för analys och demonstration
 • Datorgenererade (regelstyrda) farkoster, hotplattformar såväl som egna förband
 • Simulatorkontroll

Alla pilotstationer är baserade på generella modeller vilket betyder att det förutom JAS 39 är möjligt att samtidigt flyga andra flygplanstyper i samma scenario. Scenarierna omfattar luft- mark- och sjömålsscenarier med relevanta hotsystem från båda mark- och flygburna plattformar.

Anläggningen är dessutom förberedd för så kallad distribuerad simulering. Då sammankopplas anläggningen med andra via en säker dataförbindelse.

Utbildningsfilosofin bygger till stor del på helhetsbaserad inlärning. Strävan är att aktivera deltagarna i en simulering genom att låta dem aktivt delta i planering, genomförandet och analys av genomförda uppdrag där personal från anläggningen deltar som instruktörer under utbildningsveckorna. Målsättningen är att piloter och flygstridsledare skall hitta sina egna former för att hantera de olika flyguppdrag som de ställs inför.

Utbildningarna spänner från operativ utbildning för befintliga system eller för ny materiel innan dessa är fysiskt tillgängliga, till avancerad ledningsutbildning. Det kan till exempel vara insatsförberedande övningar som inkluderar hela kedjan från planering till genomförande av en internationell operation.

Anläggningen erbjuder även en miljö för att genomföra komplexa scenarioövningar där många deltagare övas i samverkan och beslutsfattande, exempelvis vid förövningar inför deltagande i internationella operationer.

En simulerad övningsmiljö erbjuder en kostnadsbesparande, effektiv, operativ mötesplats för olika myndigheter och aktörer med fokus på att skapa en gemensam problemmedvetenhet både när det gäller militära och civila tillämpningar inom krishanteringsområdet.

På FLSC arbetar forskare, analytiker, mjukvaruingenjörer, tekniker och officerare. Vill du bli en av oss? Under fliken "Jobba hos oss" ovan hittar du alla lediga tjänster på FOI.

Du kan också höra av dig direkt till oss på FLSC med dina frågor eller ansökan.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-09-08