Kontakt

Flygmekanik

Inom flygmekaniken studeras hur en farkost rör sig genom luften, och hur dess rörelser påverkas av de olika krafter och moment som verkar på det.

Inom forskningsområdet Flygmekanik bedrivs forskning på alla typer av föremål som rör sig genom luften; flygplan, drönare, robotar, projektiler etcetera. Dessa kan röra sig i ett vitt hastighetsspektrum, från långsamma flygplan och drönare till hypersoniska farkoster som kan färdas trettio gånger snabbare än ljudet. Precis som mekaniken i stort undersöker flygmekanik hur krafter och moment verkar tillsammans och påverkar flygfarkostens rörelser.

För att prestandaanalyser och övriga systemanalyser ska ge bra resultat krävs att de flygmekaniska modellerna är av god kvalitet. Forskning inom flygmekanik kan i denna aspekt vara att undersöka metoder för att bygga ihop fysikaliska modeller med noggrannare modellerad fysik på ett effektivt sätt.

Inom forskningsområdet finns kopplingar till aerodynamik, aeroelasticitet och därmed också strukturdynamik. Strukturteknik kopplar till området Flygmekanik så till vida att flygande farkoster påverkas av aeroelastiska fenomen och därmed deformeras, vilket i sin tur påverkar luftens flöde kring farkosten och därmed dess flygmekaniska egenskaper.

Forskningen kan innebära att

  • simulera hur flygfarkoster rör sig
  • undersöka vilka krafter och moment som verkar på dem och påverkar deras förflyttning
  • hur de utifrån ovanstående punkt kan stabiliseras och styras
  • vilka prestanda de kan ha med avseende på exempelvis manövrerbarhet och räckvidd

Forskningsområdet här är att studera vilka styr och reglermetoder som kan används för de olika typerna av farkoster. Metoder som studeras är allt ifrån klassiska metoder för grundläggande analys, till mer avancerade metoder för autonoma farkoster.

Inom området flygmekanik kan också pilotens roll i bemannade flygfarkoster analyseras. Här kan man exempelvis undersöka om farkosten är hanterbar på ett säkert sätt. Återigen kan reglerteknik användas som ett verktyg för att artificiellt förändra farkostens beteende så att den blir lättare och trevligare för piloten att hantera.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-06-03