Kontakt

Rymd- och missilfrågor

FOI forskar inom en rad områden som relaterar till rymden, från experiment och beräkningar till studier av säkerhets- och försvarspolitiska konsekvenser av utveckling av rymdteknik. FOI besitter en unik kompetens när det gäller att analysera rymdfrågor då vi kan kombinera teknisk, militär och säkerhets­politisk kompetens.

jorden från rymden

FOI tillhandahåller expertstöd till Försvars­makten och Regerings­kansliet inom områden som rymd­strategi, förmåge­utveckling, rustningskontroll, exportkontroll och icke-spridning. Vi utför omvärlds­bevakning och – analys för att förstå de militära och säkerhets­politiska implikationerna av rymdteknik­utveckling och nyttjandet av rymdsystem. Vi gör även bedömningar och värderingar av missilsystem utifrån teknisk och säkerhetspolitisk synpunkt och deltar i internationella fora för exportkontroll av missiler.

Testverksamheten vid FOI:s anläggning i Grindsjön fokuserar på framdrivning och drivämnen. Vi forskar på fram­drivnings­system och erbjuder teknisk rådgivning rörande tändsystem och raketer. Vi utvecklar och analyserar även olika drivämnen, både fasta och flytande, för rymdsystem och har tagit fram gröna ADN-baserade drivmedel som kan ersätta hydrazin.

I Linköping bedrivs verksamhet inom laser- och radarsystem samt antenner. Vi besitter en unik system­kunskap kring avbildande radar (Syntetisk Apertur­radar) och dess tillämp­ningar. Med laser­teknik utför vi atmosfärs­mätningar som kompletteras med satellitdata för klimatstudier och kartering. Vi har också en bred kompetens inom antenner och EM-miljö och har utvecklat radioantenner för satelliter.

I Kista gör vi konceptstudier och simuleringar inom flyg­kontroll, strukturanalys och design samt förbränning på olika typer av rymd­farkoster, till exempel farkoster på hög altitud för snabb transport mellan kontinenter. Vi stödjer Försvars­makten vid införskaffande och användning av GPS-utrustning och forskar kring störkänslighet hos satellit­navigerings­system.

I Kista bedrivs även omvärldsanalys, som bland annat regelbundet skickar ut ett nyhetsbrev: Rymd för försvar och säkerhet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-06-03