Kontakt

Struktur- och materialteknik

Inom detta område studeras olika förmågor hos flygande farkoster utifrån ett struktur- och ett material­perspektiv. Dessa två är i praktiken tätt sammankopplade.

Huvudfokus inom forskningsområdet är att utveckla förmågan att prediktera och bedöma flygande farkosters totala systemförmåga, exempelvis förmågan att manövrera och ta upp de laster de utsätts för. I detta ingår också bland annat att analysera systembegränsningar som följer av olika mekaniska och termiska belastningar. Vi analyserar också andra materialkrav som påverkar funktionen, till exempel signatur- och miljökrav. På så sätt blir verksamheten vid enheten multidisciplinär, och omfattar exempelvis aerodynamik och signaturteknik.

Området spänner alltifrån snabba erfarenhetsbaserade uppskattningar, till avancerade noggranna strukturanalyser av delkomponenter. En annan central aspekt i vårt arbete är förmågan att värdera kostnader mot systemförmågor, särskilt vid införande av nya multifunktionella material och produktionsslösningar.

FOI strävar efter att inom detta område att vara länk mellan forskning och tillämpning. I det ingår bland annat att kontinuerligt följa struktur- och materialteknikutvecklingen inom flygområdet. Till den räknas till exempel ökad användning av hybridmaterial, det vill säga där plaster och metalliska material kombineras. Ett annat exempel på utvecklingen är moderna formgivnings- och tillverkningsprocesser för lättviktskonstruktioner, som exempelvis additiv tillverkning.

Inom området bidrar vi med analyser och bedömningar genom att återföra slutsatser och insikter till det egna verksamhetsområdet, samt till andra berörda angränsande verksamhetsområden. Vi arbetar i nära samverkan med övrig materialrelaterad verksamhet vid FOI. Vi utgör också ett stöd till FMV och Försvarsmakten i materielanskaffningsprocessen.

På enheten bedrivs också forskning riktad mot satellitsystem, där vi genom övervakning och bedömning kan karaktärisera satelliter och deras förmågor, exempelvis sensorsystem och hur de är utformade.

Enheten deltar i internationella forskningssamarbeten, exempelvis inom EU:s ramprogram för forskning och innovation samt i arbetsgrupper inom GARTEUR, ESA och Nato. Vi samarbetar även med nationella industrier inom både flyg- och rymdområdet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-05-11