Kontakt

Krisberedskap och civilt försvar

FOI arbetar med frågor som rör kris­beredskap och civilt försvar utifrån många olika perspektiv och stödjer en mängd av samhällets aktörer i deras arbete. Vi är vana vid att arbeta nära våra uppdrags­givare, och vi genomför alltid vårt arbete utifrån en gedigen metod- och sakkunskap och med ett vetenskapligt förhållnings­sätt. Vår bas är verksam­hets­nära analys- och beslutsstöd, vår unika förmåga att formulera och behandla komplexa problem, samt förmågan att skapa användbara resultat och samhällsnytta.

Människor i Stockholms tunnelbana.

I vårt arbete bidrar vi till inriktning, utformning och uppfölj­ning av krisberedskapen lokalt, regionalt, nationellt och på EU-nivå. Vi analyserar hot, risker och sårbarhet mot samhället, och bedömer konsekvenserna om dessa skulle bli verklighet. Vi analyserar också behov av åtgärder för att utveckla förmågan att förebygga och hantera kriser.

Vi har erfarenhet av att arbeta med samhällsviktig verksam­het, informations­säkerhet, utveckling och uppföljning av övningar, klimatrelaterade utmaningar, terrorhot, risk- och sårbarhetsanalyser och försörj­ningsfrågor så som livsmedels­försörjning, energi och mycket annat.

Vi är duktiga på att leda kunskapsprocesser och utvecklings­arbete. Vi utvecklar vår kompetens genom studier för, och som direktstöd hos, våra uppdrags­givare och genom forsknings­projekt som finansieras av svenska och internationella forskningsfinansiärer.

Arbetsmetoder

Verksamheter inom offentlig sektor befinner sig i en komplex miljö som i en snabbt föränderlig värld ska möta olika intressenters motstridiga krav och förväntningar. Det kan då vara svårt att reflektera över olika perspektiv och tänka långsiktigt. Problemet är sällan att kunskap saknas, snarare brister det ofta när det kommer till överblick, helhetssyn och ett gemensamt språk för att beskriva utmaningar och lösningar.

Med hjälp av FOI kan den kunskap som finns i uppdragsgivarens organisation tillgäng­liggöras i form av beslutsunderlag och rekommendationer, exempelvis förslag till strategier eller andra åtgärder. FOI erbjuder stöd i form av en iterativ kunskapsprocess som utförs tillsammans med uppdrags­givarens egna sakkunniga. Genom att arbetet utförs i tillsammans med uppdrags­givaren stannar kunskapen kvar i organisationen. Vi väljer lämplig metod utifrån behov så att resultaten blir spårbara, exempelvis:

  • morfologisk analys
  • system­analys
  • intervjuer
  • scenariometodik
  • strukturerad brainstorming

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-12-02