Kontakt

Undervattens­­forskning

Inom området Undervattensforskning bedriver FOI forskning och teknikutveckling till nytta för försvar, säkerhet och miljö i undervattensdomänen.

Experiment i undervattensmiljö.

Verksamheten syftar framförallt till att stödja Försvarsmakten i att vidmakthålla och utveckla förmågan att verka i grunda kustnära vatten och fritt till sjöss nationellt såväl som internationellt. Vi stödjer tillämp­ningar som t.ex. ubåtsoperationer, ubåtsjakt, sjöfartsskydd och minjakt, samt även civila tillämpningar som under­sökningar av bullerpåverkan i undervattensmiljö. Genom att kombinera olika forsknings­metoder i form av simulering och modell­ering, signalbehandling och analys med experi­mentell forskning har FOI skapat en unik kompetens inom områdena akustik, elektromagnetik, marina mätsystem, signalbehandling samt ubåts- och fartygsdesign.

Forskningen finansieras till största delen genom uppdrag från Försvarsmakten och Försvarets materiel­verk men forskning utförs även med medel från civila forsknings­finansiärer och för uppdragsgivare utomlands. Till del sker forsk­ningen i form av samarbeten med universitet och högskolor och andra forskningsinstitut, nationellt och internationellt.

Området fokuserar huvudsakligen på fysikalisk och numerisk modellering av fältproblem inom hydroakustik, akustisk vågutbredning och spridning samt motsvarande inversa problem, men även till viss del på luftakustik, seismik och elastodynamik. Området innefattar även kompetens om teoretisk och beräkningsbaserad strömningsmekanik och omfattar t.ex. turbulens, strömningsbullergenerering vid mycket låga Mach-tal, fluid-strukturinteraktion, framdrivning samt kavitation. Inom området finns kompetens inom tillämpad matematik, numeriska metoder, programutveckling, datorsystem, mätteknik och marinbiologi.

Området fokuserar huvudsakligen på fysikalisk och numerisk modellering av elektromagnetiska fältproblem inom elektrostatik, magnetostatik, elektromagnetisk vågutbredning och spridning samt motsvarande inversa problem. Inom området finns kompetens inom tillämpad matematik, numeriska metoder, programutveckling, datorsystem och mätteknik.

Området fokuserar huvudsakligen på sensorteknik, mätteknik samt sjöförsök. Inom området finns kompetens inom systemdesign, utveckling och tillverkning av sensorer, sensorsystem och mätsystem samt anpassningar av system för olika marina plattformar. Sensortekniken omfattar både elektromagnetiska och akustiska sensorer.

Området fokuserar huvudsakligen på detektion, klassificering och lokalisering av mål med hjälp av signaler från passiva och aktiva undervattenssensorsystem samt utveckling av metoder för undervattenskommunikation. Inom området finns kompetens inom adaptiv och statistisk signalbehandling, arraysignalbehandling, signalbehandlingstekniker som stöd till sonaroperatörer, sensor- och kommunikationsnätverk, fusion av sensorinformation, sonarteknik för ubåtar och fartyg samt undervattensmiljöns signalpåverkan i grunda vatten.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-12-11