Kontakt

Analyser och uppdrag inom CBRN-ämnen

FOI:s experter utför analysarbete på hög nivå till företag som arbetar med avancerade analyser inom exempelvis bioteknik, kemiteknik och medicin.

Kvinna utför prover i laboratorium

Till sin hjälp har FOI:s experter instrument, protokoll och laboratorier för att hantera och analysera högtoxiska kemikalier, infektiösa sjukdomsframkallande organismer, radioaktiva prover och kombinationer av dessa olika ämnen.

Till sin hjälp har FOI:s experter instrument, protokoll och laboratorier för att hantera och analysera högtoxiska kemikalier, infektiösa sjukdomsframkallande organismer, radioaktiva prover och kombinationer av dessa olika ämnen.

Exempel på uppdrag som FOI kan genomföra är:

 • Analys av industrikemikalier och dess relevanta toxikologiska nedbrytningsprodukter.
 • Analyser av arbetsmiljöproblem, med till exempel isotiocyanater.
 • Kemiska undersökningar och komponentanalyser.
 • Metodutveckling för provtagning och provpreparering.
 • Tillverkning av referenssubstanser.
 • Bestämmande av strukturella detaljer och modifieringar i proteiner.
 • Spåranalyser av ämnen i biologiska vätskor.
 • Stöd till statliga myndigheter med forensiska analyser.
 • Analyser av farliga sjukdomsframkallande mikroorganismer som biologiska stridsmedel och potentiella ämnen för bioterrorister.
 • Analyser av giftiga kemiska ämnen som kemiska stridsmedel, toxiner, explosivämnen och andra miljöfarliga kemikalier.
 • Analyser av radioaktiva nuklider och kärnmaterial.
 • Forskning kring harpest-bakterien Fransicella tularensis, ett potentiellt stridsmedel.

FOI har en omfattande erfarenhet av att arbeta med CBRNE*-ämnen. Bland medarbetarna finns utbildade mikrobiologer, analytiska kemister, bioinformatiker, kärnkemister, fysiker, veterinärer och medicine doktorer.

FOIs avdelning CBRN*-skydd och säkerhet kan utföra avancerade analytiska tjänster med hjälp av den senaste tekniken för kemiska analyser.
FOI ingår i nätverket OPCW** som övervakar efterlevnaden av kemvapenkonventionen och är berett att genomföra kontroll av förbjuden användning av alla former av kemiska stridsmedel. 
Som en av medlemmarna i OPCW genomgår FOI en årlig analytisk utvärdering av utrustning och metoder i arbetet med kemiska stridsmedel. Utrustningen är dessutom ackrediterad enligt SWEDAC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment). 

För att kunna ta ansvar för kontroll av kemiska stridsmedel har FOI instrument som:

 • Gaskromatograf med masspektrometer (GC-MS).
 • Gaskromatograf med elementarspecifika detektorer.
 • Vätskekromatograf kopplad till högupplösande masspektrometrar (LC-MS/MS).
 • Kapillärelektrofores med UV- eller MS-detektion /CE-UV, CE-MS/MS).
 • IR-instrument. 
 • Nuclear Magnetic Resonance (NMR) instrument.

* CBRN är en beteckning för kemiska (C), bakteriologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Det ersätter den tidigare beteckningen ABC-stridsmedel.

** OPCW är Organisationen för förbud mot kemiska vapen.

*CBRNE en beteckning för kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) nukleära (N) och explosiva (E) stridsmedel

Kvinna utför prover i laboratorium

Vid hot eller riskfyllda händelser i samhället med paket, brev, behållare eller andra liknande föremål som misstänks innehålla farliga ämnen, kan det ofta vara svårt eller omöjligt att snabbt och entydigt identifiera innehållet. Om det dessutom finns misstanke om att ett föremål innehåller extremt giftiga, smittsamma, radioaktiva ämnen, och/eller explosiv­ämnen (CBRNE) behövs väl utarbetade rutiner och strategier som kan beskrivas som en händelsekedja.

En preliminär identifiering av farliga ämnen kan göras på plats med detektionsinstrument, men behöver oftast följas av provtagning och transport av prover till ett analyslaboratorium för otvetydig identifiering. Finns misstanke om sprängämnen måste specialutbildade bombtekniker desarmera på plats eller transportera föremålet till en säker plats innan provtagning kan ske. För att ha möjlighet att lagföra eventuella förövare behöver också forensiska spår som fingeravtryck och DNA kunna tas om hand.

För att på ett säkert sätt ta hand om prover där misstankar finns att det innehåller extremt giftiga, smittsamma, radioaktiva ämnen, och/eller explosiv­ämnen har FOI utvecklat ett unikt koncept där resurser från respektive område C, B, RN och E har integrerats i CBRNE-Säkerhetslaboratoriet. FOI har genom sin tvärvetenskapliga profil med expertis inom varje område möjlighet att göra en övergripande riskbedömning och handlingsplan för varje uppdrag. Rutiner har tagits fram för att på ett säkert sätt ta emot, packa upp och karakterisera innehållet i prover med misstänkt CBRNE-innehåll.

I FOI:s koncept CBRNE-Säkerhetslaboratoriet finns två mottagningsenheter, i Grindsjön utanför Stockholm samt i Umeå. I Umeå kan FOI tillsammans med forensiska experter genomföra säkring av klassiska forensiska spår på prover innan fortsatta analyser avseende CBRN-ämnen utförs. I Grindsjön kan prover tas emot som misstänks innehålla en kombination av CBRN- och explosivämnen och efter desarmering skicka proverna till Umeå för karakterisering av innehållet.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-03-17