Uppdragsgivare

FOI forskar kring säkerhet på alla samhällsnivåer - nationellt, regionalt och lokalt. FOI:s kunskap är dessutom efterfrågad internationellt. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Vi har även många uppdrag för andra statliga myndigheter, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

FOI-personal med militärklädd personal

Försvaret

FOI fungerar som kunskapsbärare för försvaret genom att bygga upp forsknings­­baserad kunskap som sedan kan användas för försvarets olika behov från tidiga koncept­studier via materiel­anskaffning till stöd under insatser.

FOI har till uppgift att stödja försvarets utformning, uppbyggnad och utnyttjande med forskningsbaserad kunskap. I samverkan med Försvarsmakten och Försvarets Materielverk ska FOI utveckla kunskap för insats­organisationen både på kort och på lång sikt samt medverka till att tillämpa kunskapen i försvarets processer; från perspektivstudier till utvärdering.

Civila myndigheter

FOI:s kunskap inom totalförsvar och samhällssäkerhet nyttjas också av myndigheter med ansvar för krisberedskap och säkerhet. FOI stödjer myndigheterna genom att ge expertstöd, ta fram strategiska beslutsunderlag samt utveckla deras krishanteringsförmåga.

Några exempel på dessa uppdragsgivare är Livsmedelsverket, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Regeringskansliet

FOI:s uppdrag från Regeringskansliet omfattar bland annat stöd och kunskapsuppbyggande inom CBRN-området och studier i säkerhetspolitisk och annan policyanalys. Framförallt får FOI anslag för denna verksamhet men det förekommer även enskilda beställningar.

FOI ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Senast uppdaterad: 2024-05-29