Samverkans­plattformen H2020: Säkra samhällen

FOI drev Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen för att säkerställa tillvaratagande av utvecklings­möjlig­heterna i EU:s ram­program Horisont 2020 för svensk samhälls­säkerhet och kris­bered­skap. Projektet finansierades av MSB. Basen var FOI:s erfarenheter från medverkan i över 150 EU-finansierade projekt. Utvecklingen av platt­formen gjordes av FOI i dialog med både MSB, och VINNOVA, som arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i EU.

H2020

Ett viktigt syfte med plattformen var att samla de svenska aktörernas behov och verka för att de beaktades när ansök­ningar formulerades. Man välkomnade därför alla svenska krisbered­skaps­aktörer att medverka i platt­formen. Man hjälpte till med lotsning till kunskaper från redan genom­förda projekt, med stöd för att matcha utveck­lings­­behov till möjliga s.k. utlysningstopics, och med mötes­platser för aktörer, både de med liknande utvecklingsbehov och de som ville formulera ansökningar.

Tidplanen styrdes av EU:s årligen återkommande utlysningar av medel inom samhälls­utmaningen Säkra samhällen.

Inom EU:s program för Säkra samhällen fanns följande delområden:

 • Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities. Här återfinns frågor som rör skydd mot, och upptäckt, och hantering av såväl fysiska som cyberhot mot kritisk infrastruktur i Europa samt hur smarta och säkra städer kan byggas.
 • Disaster- Resilient Societies - safeguarding and securing society, including adapting to climate change. Här återfinns frågor om krisberedskap, resiliens, räddningstjänst, klimat­anpassnings­åtgärder, lägesbild, skydd av kritisk infrastruktur samt inter­operabilitet och samverkan.
 • Fight against Crime and Terrorism. Här återfinns forensik och utveckling av t.ex. polisiär verk­samhet, utveckling av nya metoder för att förhindra och lagföra cyber­brottslighet, säker identitets­hantering samt förståelse för mekanismer kring social oro och radikalisering.
 • Border and External Security. Här återfinns frågor rörande gräns­övervakning, sjöräddning, åtgärder mot smuggling, effektiva gränskontroller, säkra och effektiva logistik- och transport­flöden, informations­system och katastrofhjälp.
 • Digital Security. Här återfinns informations- och cybersäkerhet, skydd av kritisk infra­struktur, integritetsfrågor, säkerhet i e-tjänster, och ekonomisk säkerhet.

Plattformens övergripande syfte var att långsiktigt bidra till en stärkt svensk kris­beredskaps­förmåga genom att underlätta för svenska krisberedskap­saktörer att delta i och ta del av resultat från EU:s ramprogram. Plattformen utgjorde ett forum för dialog om behov och bidrog till utvecklings­möjligheter och kunskaps­försörjning samt gav stöd i att använda EU-systemet för finans­iering av verksamhetsutveckling. 

Projektet bidrog långsiktigt till att stärka civilt försvar och krisberedskaps­förmåga i Sverige genom att underlätta för svenska krisbered­skapsaktörer att delta i och ta del av resultat från EU:s forskningsprogram.

Projektet verkade för dialog om behov, bidrog till utvecklings­möjligheter och kunskaps­försörjning i Sverige samt förbättrade förut­sättningarna att använda EU-systemet för att bidra till förmågeutveckling.

Projektet verkade även för att svenska krisbered­skaps­aktörer fick möjlighet att påverka inriktningen av EU:s forsknings­program. Detta säkerställde att forsknings­programmen arbetar med frågor som är relevanta ur ett nationellt perspektiv.

Projektet syftade till att uppnå följande effekter:

 • Projektets arbete skulle bidra till stärkt krisberedskap i Sverige
 • Kunskap från EU-projekt skulle bidra till utveckling av krisberedskap och civilt försvar i Sverige
 • Svenska behov inom krisbered­skap och civilt försvar skulle påverka inriktningen på verksamheten i EU-finansierad forskning och förmågeutveckling
 • Svenska aktörer inom krisbered­skap och civilt försvar skulle delta aktivt i EU-finansierade projekt
 • Ett strukturerat användande av resultat från EU-finansierade projekt skulle ske

Det övergripande målet för projektet var att säkerställa tillvaratagande av utvecklings­möjligheterna i EU-finansierad verksamhet för att utveckla civilt försvar och krisberedskaps­förmåga i Sverige. Projektet hade följande delmål:

 • Svenska behov skulle speglas i projekt­ansökningar till EU
 • Svenska krisberedskapsaktörer skulle delta i projektansökningar
 • Demonstrationer och tester skulle genomföras i Sverige så att de scenarier som utvärderades var av relevans för svenska förhåll­anden, samt att svenska aktörer kunde delta och samla erfarenheter
 • Anpassade resultatspridningsaktiviteter genomfördes i Sverige i syfte att nyttiggöra framtagen kunskap, resultat och innovation
 • Utvalda resultat omsattes i verk­samhets­utveckling tillsammans med relevanta krisbered­skaps­aktörer

Projektet skulle bygga på de identifierade framgångs­faktorerna och skulle vidare­utveckla det systematiska arbetssättet som projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen lade grund till.

Senast uppdaterad: 2023-01-13