Kontakt

Civila myndigheter

FOI:s kunskap inom totalförsvar och samhällssäkerhet nyttjas också av myndigheter med ansvar för krisberedskap och säkerhet. FOI stödjer myndigheterna genom att ge expertstöd, ta fram strategiska beslutsunderlag samt utveckla deras krishanteringsförmåga.

Brandbil och helikopter i släkningsarbete

Foto: Försvarsmakten

FOI:s kunskap inom totalförsvar och samhällssäkerhet nyttjas också av myndigheter med ansvar för krisberedskap och säkerhet. FOI stödjer myndigheterna genom att ge expertstöd, ta fram strategiska beslutsunderlag samt utveckla deras krishanteringsförmåga.

FOI:s största uppdragsgivare inom detta område är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Några exempel på uppdrag som FOI genomfört åt MSB är:

  • Analys- och metodstöd under myndighetens arbete med att ta fram en nationell riskbedömning
  • Teknikutveckling för att på avstånd kunna detektera explosivämnen 
  • Kurs för att öka medvetandet om miljö- och energifrågor vid internationella insatser
  • Utvecklings- och metodstöd för att förbättra kriskommunikationsförmågan genom sociala medier
  • Kunskapsutveckling avseende säkerhet i informations- och styrsystem

Andra exempel på FOI:s uppdragsgivare är Livsmedelsverket, Polisen, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. Några exempel på uppdrag som FOI genomfört för dessa myndigheter är:

  • Stöd vid Strålsäkerhetsmyndighetens tillsyn över driften av svenska kärnkraftverk 
  • Övervakning av luftburen radioaktivitet i Sverige som en del av Strålsäkerhetsmyndighetens beredskapsorganisation för nationella mätningar för detektion av utsläpp av radioaktiva ämnen.
  • Metodstöd till Livsmedelsverket vid framtagandet av risk- och sårbarhetsanalys för ökad livsmedelssäkerhet i livsmedelskedjan

Kontakt

Senast uppdaterad: 2020-10-14