Försvaret

FOI fungerar som kunskapsbärare för försvaret genom att bygga upp forsknings­­baserad kunskap som sedan kan användas för försvarets olika behov från tidiga koncept­studier via materiel­anskaffning till stöd under insatser.

personer pekar på karta

FOI har till uppgift att stödja försvarets utformning, uppbyggnad och utnyttjande med forskningsbaserad kunskap. I samverkan med Försvarsmakten och Försvarets Materielverk ska FOI utveckla kunskap för insats­organisationen både på kort och på lång sikt samt medverka till att tillämpa kunskapen i försvarets processer; från perspektivstudier till utvärdering.

Grunden för FOI:s kunskap

Försvarsmaktens samlingsbeställning FoT (Forskning och teknikutveckling) är basen för FOI:s kunskaps­uppbyggande verksamhet. Kunskaps­uppbyggnadens resultat publiceras som forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar och konferensbidrag. Beställningen innehåller för FOI:s del långsiktiga uppdrag inom följande områden:

 • Modellering och simulering
 • Ledning med Människa-System-Interaktion, MSI
 • Sensorer och signaturanpassning
 • Undervattensteknik
 • Vapen och skydd
 • Telekrig
 • Flygteknik med elektronik och byggsätt

Tidigare har även forskning inom CBRN*­­-området ingått i Försvarsmaktens samlings­beställning men sedan juli 2010 finansieras den via anslag från Försvarsdepartementet.

Kunskapstillämpande uppdrag utöver samlingsbeställningen

FOI:s kunskap och förmåga tillämpas av försvaret i enskilda uppdrag då Försvars­makten och FMV lägger kunskaps­tillämpande uppdrag på FOI. Det innebär att FOI med sin kompetens i ett kortare perspektiv hjälper försvaret med olika typer av problem och fråge­ställningar. Bland annat medverkar FOI i eller ger stöd till Försvarsmaktens inriktnings­process (perspektiv­studier och andra studier, koncept­utveckling, m.m.), till anskaffning och vidmakt­hållande, till avveckling av materiel och anläggningar, till förbandsverksamhet och beredskap och till fredsfrämjande insatser.

FOI har medverkat till att lösa vitt skilda problem inom Försvarsmaktens insats­organisation. Exempelvis har FOI:

 • Inför insats medverkat till operativ validering av HKP 16 avseende såväl telekrigsfrågor som sårbarhet mot ballistiska hot. 
 • Medverkat med expertstöd i utvecklingen av Gripensystemet. 
 • Bidragit till att öka förmågan för svenska ytfartyg att undgå att upptäckas av andras spanings- och/eller minsystem. 
 • Bidragit till integrationsarbetet av såväl robotsystem 15 som störskydd för GPS på korvett Visby. 
 • Inför rotation i insatsområdet genomfört utbildning: 
  • i metoder för igenkänning av bestånds­delar och komponenter till explosiv­ämnen för hemma­gjorda bomber (IED:er).
  • rörande förekommande burna hotvapensystem i insatsområde. 
 • Bidragit med expertstöd för utvärdering och genom­förande av övningar och försök inför upphandling av nästa generations intern­gruppradio (IGR2) för soldaten.
 • Bidragit med expertstöd inför och vid upphandling av laservarnare till fartyg och ny utrustning för teknisk signalspaning.
 • Medverkat i kravställning på ny personlig skyddsutrustning.
 • Medverkat till sårbarhetsvärdering av insatta markfordon.
 • Genomfört detaljerade analyser av flera olika vapentekniska hot i insatsområden.
 • Undersökt hur väl Skyddsmask 90 står emot in-läckage av gaser, fasta partiklar samt aerosoler.
 • Lämnat direktstöd till Försvarsmaktens medicinska hotanalys.
 • Bidragit till att minska risken för egen­genererad telekonflikt inom camper.
 • Bidragit till att öka kapaciteten för analys av rymdrelaterade militära förmågor.
 • Expertstöd vid genderanalyser.

* CBRN står för kemiska (c), biologiska (b), radiologiska (r) och nukleära (n) ämnen.

Senast uppdaterad: 2018-11-21