Kontakt

Regeringskansliet

FOI:s uppdrag från Regeringskansliet omfattar bland annat stöd och kunskapsuppbyggande inom CBRN-området och studier i säkerhetspolitisk och annan policyanalys. Framförallt får FOI anslag för denna verksamhet men det förekommer även enskilda beställningar.

Regeringskansliets byggnad

Den anslagsfinansierade delen omfattar fyra delområden; tre från Försvarsdepartementet och ett från Utrikesdepartementet:

Forskning för regeringens behov

FOI ska stödja utformningen av svensk säkerhets- och försvarspolitik genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

CBRN-forskning

FOI ska inom ramen för en helhetssyn avseende CBRN-området bedriva forskning rörande skydd mot och hot från CBR-ämnen och kärnvapen. Vi ska säkerställa att grundkompetens och förmåga långsiktigt upprätthålls för att kunna utföra oberoende bedömningar rörande hot och risker inom CBRN-området samt tidigt upptäcka förändringar av dessa.

Internationell verksamhet

Detta anslag används för internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet.

Stöd rörande CBRN avseende nedrustnings-och ickespridningsfrågor.

FOI ska kunna bistå Utrikesdepartementet med teknisk sakkunskap i frågor om massförstörelsevapen och vapenbärare samt bidra till att uppfylla Sveriges internationella åtaganden på dessa områden.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-01-15