SEMARK, multipla sensorer för markspaning, Slutrapport etapp 1

Författare:

 • Grahn Per
 • Svensson Lage
 • Ahlberg Simon
 • Ahlberg Jörgen
 • Chevalier Tomas
 • Follo Peter
 • Forsgren Robert
 • Haapalahti Gustav
 • Karlsson Mikael
 • Näsström Fredrik
 • Ulvklo Morgan
 • Habberstad Hans

Publiceringsdatum: 2006-01-01

Rapportnummer: FOI-R--2163--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • markspaning
 • multisensor
 • SAR
 • IR
 • multispektral IR
 • akustiska sensorer
 • 3D-laser
 • simuleringsmiljö
 • ground surveillance
 • multi sensor
 • multispectral IR
 • acoustic sensors
 • 3D-measuring laser
 • simulation environment

Sammanfattning

SEMARK är ett forskningsprojekt som har som syfte att studera spaning mot markmål genom att använda flera olika sensortyper antingen samtidigt eller i sekvens. I arbetet utnyttjas resurser framtagna i andra så kallade hörnstensprojekt inom sensorer och simuleringsmiljöer. Arbetet har bedrivits så att ett systemkoncept tagits fram som sedan understötts med simuleringar och mätningar med forskningssensorer. En gemensam simuleringsmiljö innehållande noggranna modeller för sensorer, mål, terräng mm har tagits fram med målsättningen att åstadkomma realistiska sensordata där jämförelser kan göras mellan sensortyper. För att kvalitetssäkra modellerna har ett par fältmätkampanjer mot olika fordon i småbruten terräng och på väg genomförts. Alla använda sensortyper har mätt mot målspelen under jämförbara förhållanden. De sensortyper som avses är SAR-system på olika våglängdsband (VHF, UHF och mikrovågor), stridsfältsradar, IR-kameror i olika våglängdsband, även multi- och hyperspektrala sådana, 3Dmätande laser, visuella kameror samt akustiska sensorer. Dessa har varit monterade främst i flygande plattformar medan några placerats på marken. Ingen sensortyp kan ensam svara mot alla informationsbehov, men tillsammans, samverkande enligt vårt koncept. kan hela systemet svara upp mot högt ställda användarkrav. Konceptet, som kommer att utvecklas vidare, kan användas i vidare studier och i framtida markspaningssystem.