Kontakt

Vapen, skydd och säkerhet

Verksamhetsområdet Vapen, skydd och säker­het syftar till att stödja Försvars­makten, att vidmakthålla och utveckla förmågan till väpnad strid och till att stödja det civila samhället och dess behov av fysisk säkerhet kopplat till terrorism och storskaliga olyckor.

Foskare i labb

Området Vapen, skydd och säkerhet tillhanda­håller kritisk kunskap för att identifiera och bedöma möjlig­heter, begränsningar och risker med vapen- och skyddsteknik samt hur förändrat taktiskt nyttjande påverkar den egna eller motståndarens sårbarhet. En om­fattande provnings­verksamhet bedrivs av militära vapen och skydd (såväl komponenter som hela system) som nyttjas eller som är tänkta att införskaffas.

Stöd till det civila samhällets säkerhet ökar snabbt och fokus ligger på konsekvenser och möjliga mot­åtgärder vid terror­handlingar. Riskreducerande åtgärder i sam­band med farlig eller riskfylld verksamhet (tillverkning och transporter av energetiska ämnen etcetera.) utgör en annan viktig del av stödet för samhällets säkerhet.

Omfattande experimentellt arbete kombinerat med teoretiska studier utgör kärnan i detta verksamhets­område. För detta ändamål har vi stora provplatser, avancerade laboratorier och kraftfulla beräknings­resurser alla lokaliserade vid Grindsjön.

Viktiga uppdragsgivare för hela området är Försvars­maktens staber och förband samt utvecklings­avdelningar, Försvarets materielverk, myndigheter med ansvar för samhällets civila säkerhet samt EU, Europeiska försvarsbyrån (EDA) och övriga internationella samarbetspartners.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-03-07