Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Integritetspolicy

Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. FOI har i enlighet med dataskyddsförordning* antagit denna integritetspolicy.

Utgångspunkter för FOI:s personuppgiftsbehandling

FOI är en statlig myndighet vars kärnverksamhet är att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. FOI behandlar personuppgifter rörande medarbetarnas anställning, uppdragsgivare, leverantörer och personuppgifter relaterade till FOI:s kärnverksamhet samt allmänhet som besöker FOI webbplats eller på andra sätt kontaktar myndigheten.

FOI är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom FOI:s verksamhet. Med behandling av personuppgifter menas alla former av åtgärder med personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, spridning, radering eller förstöring.

FOI samlar endast in den information som är nödvändig för att fullgöra myndighetens uppdrag. FOI hanterar personuppgifter på ett adekvat, lagligt, korrekt och öppet sätt. Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. FOI vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål.

FOI behåller personuppgifter så länge det krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sina åtaganden. FOI vidtar rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst, vidarespridning samt ändring och förstörelse.

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter FOI behandlar om denne, begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller begränsning av behandling. Alla handlingar, inklusive personuppgifter, som skickas till FOI blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut av myndigheten enligt offentlighetsprincipen.

* Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-02-10