Kontakt

Elektronisk säkerhet

Nästan alla verksamheter är beroende av elektro­niska system som måste fungera om verksamheten ska fungera normalt, eller om den ska fungera alls. Säkerhetsfrågor i sådana system är verksamhets­kritiska i de flesta branscher. FOI erbjuder därför en skräddar­sydd kurs i elektronisk säkerhet där FOI på ett unikt sätt bjuder på sin speciella kompetens.

självlysande tangentbord med blått sken

Elektroniska system är en integrerad del av vardagen i den industrialiserade delen av världen. En mycket stor andel av allt som sker bygger på något sätt, i något steg, på elektronik. Elektroniska system berör saker som är bokstavligen livs­viktiga, saker som rör pengar och saker som ”bara” handlar om bekvämlighet.

Säkerhet handlar dock inte bara om att system ska vara tillgängliga, utan också om att de inte ska läcka information till obehöriga, och att informationen i dem ska vara korrekt. För att kunna hantera och bedöma frågor som rör säkerhet i elektroniska system krävs en omfat­tande kunskap för systemen och de hot de är utsatta för. Den här kursen erbjuder en bred genom­gång av dagens elektroniska system, både vad gäller normal funktion och säkerhets­problematik. Vissa delar av kursen berör områden där FOI är ensamma i Sverige om att ha forsknings­verksamhet, till exempel radio­störning, radiopejling och IT-vapen.

Kursens utformning

För att göra kursen så givande som möjligt blandar vi personer från olika organisationer vid samma kurs­tillfällen. På detta sätt kan deltagarna lära sig av varandra och få en så bred syn som möjligt på säker­hetsområdet. Stor vikt läggs vid att knyta an till den verksam­het och verklighet som deltagarna kommer från. Detta är viktigt för att kursen ska göra så stort avtryck som möjligt. Innehållet i kursen ska vara relevant, aktuellt och användbart.

Målgrupp och förkunskaper

Målgruppen är personer som har säkerhet inom sitt ansvars­område men som inte nödvändigtvis själva är tekniskt verksamma, t.ex. chefer, beslutsfattare, projektledare och tjänstemän. Det krävs inga tekniska för­kunskaper annat än att ha kommit i kontakt med säkerhetsfrågor, vara tekniskt intresserad och tycka att elektronisk säkerhet är viktigt.

Kursinnehåll

Datornät: Bakgrund, OSI-modellen, internet­teknik och TCP/IP
Grundläggande radioteknik: Bakgrund, radiovågor, våg­utbredning, frekvensband
Signalspaning och störning av radio: Syfte, räckvidd, effekt
IT-säkerhetstekniker: Kryptering, digitala signaturer, digitala certifikat, assurans, praktiska intrångsövningar
Dataintrång: Tekniker och skydd
Skadlig kod: Virus, maskar, trojaner
Mobiltelefoni: Funktion, avlyssning, störning, säkerhet, kryptosäkerhet, GSM, Tetra, 3G-tekniker,
GPS: Pålitlighet, störningsmetoder, störnings­känslighet, förvrängning, störningsskydd
WLAN: Typer, egenskaper, säkerhetsproblem, säkerhets­tekniker
Trådlösa tekniker: Vad är speciellt med trådlöst?, Bluetooth, bilnycklar, wireless USB

Kursmoment

Kursveckan växlar kontinuerligt mellan före­läsningar, demonstrationer och laborationer inom de olika områdena av elektronisk säkerhet. Detta för att ge en bättre förståelse för aktuella frågeställningar och ge möjlighet att se hoten i tid samt ge kunskap om tänk­bara lösningar. Dessutom finns möjlighet att diskutera med experter från landets främsta forsknings­institut rörande elektronisk störning, säkerhet och skydd.

  • Föreläsningar där bakomliggande teori presenteras. 
  • Demonstrationer där tekniker eller effekter visas på ett pedagogiskt och åskådligt sätt. 
  • Laborationer där kursdeltagarna själva får möjlighet att prova på, och studera metoder och tekniker. 
  • Case där kursdeltagarna får diskutera och arbeta med givna scenarion eller fråge­ställningar tagna från deras egna områden. 

Plats

Kursen hålls i FOI:s lokaler strax utanför Linköpings centrum. Lokalerna håller hög klass med ljusa före­läsnings­salar, grupprum och pausutrymmen där även fikat serveras. Hela huset är tillgängligt för rörelse­hindrade. Under kursveckan kommer det att erbjudas rund­vand­ringar i forsknings­laboratorier och före­visningar av aktuella projekt och verk­samheter. Det kommer också att finnas möjlighet att träffa och prata med experter och forskare bland FOI:s personal.

Priser

27 500 kronor per deltagare, eller 22 500 per deltagare vid anmälan av grupp med minst fem personer. I priset ingår förutom under­visningen fika och lunch alla dagar, middag alla dagar utom den sista, skriftligt kurs­material och alla powerpoint-bilder.

Framtida kurstillfällen

Kommande kurstillfällen finns under Anmäl dig till kursen.

Tider

Kursen sträcker sig från måndag lunch till fredag lunch. I normalfallet gäller att vi första kursdagen samlas 11.30 i huvudentrén på FOI i Linköping för att  inleda med att äta lunch. Kursdagarna beräknas pågå mellan 08.00 och 17.20, med gemensam middag på kvällen. Fredagen avslutas efter lunchen som serveras 11.50.

Boende

Eftersom vi äter gemensam middag på kvällarna på restauranger i centrum så är det praktiskt att bo i närheten. Det finns flera hotell i centrala Linköping att välja på. De hotell som har statligt ramavtal hittar man på Avropa.se Länk till annan webbplats..

Specialkost

Vi kan tillgodose de flesta behov om vi får information i förväg. Eventuella önskemål om specialkost anmäls så fort som möjligt.

Internet

Under kursveckan kommer det i kurs­lokalen att finnas tillgång till både trådlös internet­anslutning och nätuttag (med nätkablar att låna) med internetaccess.

Lärare i kursen är forskare från FOI som är intresserade och har erfarenhet av under­visning. Normalt deltar cirka 10 experter från olika områden för att täcka kursens breda innehåll. Varje dags lärare deltar också vid lunch och middag, för att ge möjlighet till diskussion, reflexion och återkoppling under friare former.

Det är inte möjligt att i förväg garantera exakt vilka personer som kommer att leda kursen vid varje enskilt kurs­tillfälle. Personerna kommer dock troligen att väljas bland följande: 

Börje Asp

Börje Asp har arbetat med mobil kommunika­tion vid FOI i närmare 30 år, bl.a. med modeller för radio­vågors utbredning över land och hav, elektriskt styrbara antenner, dynamisk spektrum­access och nu med system­­­värdering av civila och militära kommunika­tions­­system. Börje Asp har också arbetat internationellt med utbildning inom cell- och nät­planering för GSM/UMTS. Inom FOI har han under många år undervisat om trådlös kommunikation, speciellt vågutbred­ning och mobila system.

Fredrik Eklöf

Fredrik Eklöf är, och har varit, projekt­ledare för ett stort antal projekt, med både civila och militära uppdragsgivare, inom området satellit­baserade navigations­system. Han har arbetat med FOI:s utbildningsverksamhet inom området i ett flertal år. Fredrik Marsten Eklöf har jobbat en kortare tid som militär och är därefter utbildad vid Högskolan i Gävle, Linköpings universitet och University of Dublin. Han jobbar som forskare på FOI sedan 1998.

Leif Festin

Leif Festin arbetar inom området telekrig mot kommunikation och är även projekt­ledare för ett antal projekt inom området. Hans intresse­område ligger främst inom civila mobil- och satellit­telefonsystem. Leif Festin är doktor i astronomi och civilingenjör i teknisk fysik från Uppsala universitet och har arbetat på FOI sedan 1999.

Amund Hunstad

Amund Hunstad har arbetat på Linköpings universitet och undervisat och forskat om bland annat biometriska metoder för identitets­verifiering. Hans intresse och forskningsområde är IT-säkerhet på system­nivå, särskilt avseende värdering av IT-säkerhet. Amund Hunstad är civilingenjör i data­teknik vid Linköpings universitet och är forskare inom IT-säkerhet på FOI sedan 2001.

Sara Linder

Sara Linder arbetar med mobil kom­muni­­kation på FOI och hennes special­områden är påverkan på kommunika­tion från elektro­magnetiska störningar (telekonflikter) och kapacitets­­höjande tekniker. Sara Linder är civilingenjör i datateknik från Linköpings universitet och har jobbat som forskare inom robust telekommunikation på FOI sedan 1998.

Jacob Löfvenberg

Jacob Löfvenberg har jobbat som lärare på Linköpings universitet i bland annat datanät, datasäkerhet och kryptologi. Hans special­område är kommunika­tions­­teori, kommunika­tions­säkerhet och tekniska metoder för upphovs­rättsskydd. Jacob Löfvenberg är doktor i informationsteori och docent i informations­kodning vid Linköpings universitet. Han har jobbat som forskare på Linköpings universitet och är forskare på FOI sedan 2006.

Mats Persson

Mats Persson har jobbat som lärare på Linköpings universitet i ett flertal data­logiska kurser. Hans special­områden är program­utveckling och operativ­system, särskilt Unix och Linux. Mats Persson är civilingenjör i data­teknik. Han har arbetat som forskare på FOI sedan 1997 inom ett stort antal IT-säkerhets­relaterade projekt.

Mikael Wedlin

Mikael Wedlin har stor erfarenhet av datanät och dator­system. Hans special­område är IT-säkerhet och IT-vapen, fält inom vilka han forskat och undervisat regelbundet i flera år. Mikael Wedlin är civilingenjör i teknisk fysik och elektro­teknik. Han har jobbat som system­administratör och nätverks­arkitekt på bland annat Linköpings universitet och är forskare på FOI sedan 2001. 

Anmäl dig till kursen

Boka in dig på kursen på anmälningssidan.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-09-13