Information om personuppgiftsbehandling inom ramen för visselblåsarfunktionen

Här kan du läsa vad som gäller angående personuppgiftsbehandling i visselblåsningsärenden.

FOI är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som kommer in och behandlas i visselblåsarärenden. Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter är rättslig förpliktelse, då den är nödvändig för att fullgöra myndighetens skyldigheter enligt lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att:

  • Ta emot rapporter och ha kontakt med rapporterande personer
  • Följa upp och utreda det som rapporteras
  • Lämna återkoppling till den rapporterande personen

Vem tar del av personuppgifterna?

Endast behöriga personer vid FOI:s rapporteringsfunktion har rätt att ta emot visselblåsarärenden. Behöver frågan utredas av andra delar av FOI så avidentifieras rapporten i första hand. För de fall det bedöms nödvändigt för den fortsatta utredningen, vidarebefordras endast nödvändiga uppgifter till den funktion som behöver utreda frågan vidare. Rapportören ska informeras om att uppgift som kan identifiera personen kommer att lämnas vidare, såvida inte syftet med uppföljningen eller åtgärderna därmed hindras eller försvåras.

Lagring och gallring av personuppgifter

Som statlig myndighet ska FOI bevara och gallra allmänna handlingar enligt arkivlagstiftningen. Vid ett eventuellt utlämnande råder dock sekretess som innebär att uppgift om rapportörens identitet, eller uppgift som kan avslöja personens identitet, inte får lämnas ut om inte en sekretessbrytande bestämmelse är tillämplig. Personuppgifter som inte är relevanta för handläggningen av en rapport ska inte samlas in. Om sådana samlats in av misstag ska gallring ske snarast. Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. En bedömning av vilka uppgifter som ska bevaras enligt arkivlagstiftning ska alltid genomföras då ärendet slutbehandlats. Arkivering sker i särskild serie med begränsad åtkomst.

Dina rättigheter

Du som registrerad har rätt att av den personuppgiftsansvarige, i det här fallet FOI, få information om hur dina personuppgifter behandlas både när uppgifterna samlas in och när du begär det.

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter, det vill säga få information om vilka personuppgifter den personuppgiftsansvarig behandlar om dig. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller begränsning av behandling. Du som registrerad har även rätt att invända mot behandling samt rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Du har också i förekommande fall rätt till radering och dataportabilitet. Dessa rättigheter blir dock endast i undantagsfall tillämpliga vid FOI, eftersom FOI är en myndighet som styrs av särskilda lagar och bestämmelser när det gäller bevarande av information, bland annat arkivlagen.

Beslut som vi meddelar i egenskap av personuppgiftsansvarig med anledning av att du utövar dina rättigheter enligt ovan, får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Vill du kräva skadestånd kan du framföra ditt krav direkt till FOI eller väcka talan i allmän domstol.

Du kan också ansöka om skadestånd hos Justitiekanslern som handlägger anspråk på ersättning enligt skadeståndslagen och EU:s dataskyddsförordning.

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
E-post: registrator@foi.se
Postadress:
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Dataskyddsombud, FOI
E-post: dataskyddsombud@foi.se
Postadress:
FOI Totalförsvarets forskningsinstitut
Dataskyddsombud
164 90 Stockholm

Senast uppdaterad: 2022-07-18