Radioaktivt nedfall i ytvattentäkter - Delrapport 2 : Enskilda ytvattenuttag inom livsmedelskedjan

Författare:

  • Linda Karlsson
  • Torbjörn Nylén
  • Annika Tovedal
  • Pär Aleljung

Publiceringsdatum: 2016-04-25

Rapportnummer: FOI-R--4254--SE

Sidor: 12

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • Enskilda ytvattentäkter
  • vattenanvändning

Sammanfattning

Denna rapport är den andra underlagsrapporten till projektet "Radioaktivt nedfall i vattentäkter". Projektet genomförs inom ramen för nationella expertgruppen för sanering (NESA). Den första delrapporten [Nygren 2015] behandlade svenska ytvattenverk och vattenberedningsprocesser samt hur dessa kan påverka koncentrationen av radionuklider i dricksvattnet efter ett radioaktivt nedfall. Syftet med denna rapport är att utreda storleken på vattenuttaget till livsmedelskedjan från enskilda ytvattentäkter, dvs. vatten som inte genomgår den kommunala vattenreningsprocessen men som kan påverka allmänhetens exponering för radioaktiva ämnen vid ett nedfall. Vattenuttaget till livsmedelskedjan från enskilda ytvattentäkter kommer från tre kategorier: hushåll, industri och jordbruk. - Hushåll som har enskild vattenförsörjning använder till största delen grundvatten som vattenkälla och den mängd som tas från enskilda ytvattentäkter är försumbara i detta sammanhang. - Inom industrin används ca 10,3 miljoner m3 vatten per år från enskilda ytvattentäkt till livsmedel inom livsmedelsindustrin. - Jordbruket använder drygt 74 miljoner m3 vatten per år från ytvattentäkter till livsmedel, fördelat mellan grödor och djur. Totalt används ca 85 miljoner m3 vatten årligen från enskilda ytvattentäkter till livsmedelskedjan.