Dricksvatten från ytvattentäkt efter ett radioaktivt nedfall

Författare:

  • Annika Tovedal
  • Torbjörn Nylén
  • Oscar Björnham

Publiceringsdatum: 2021-02-23

Rapportnummer: FOI-R--4930--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • CBRN-frågor

Nyckelord:

  • dricksvatten
  • radioaktivt nedfall
  • reaktorhaveri
  • kärnladdningsexplosion

Sammanfattning

Riskerar vårt dricksvatten att bli otjänligt efter ett radioaktivt nedfall? Fyra teoretiska modeller anpassades och kopplades samman för att beräkna kontaminationen av radioaktiva ämnen i dricksvatten från en ytvattentäkt. Källtermen, spridningen i atmosfären, processerna i en ytvattentäkt och reningseffekten av olika beredningssteg i ett vattenverk beräknades och simulerades. Scenarierna var ett utsläpp till följd av en allvarlig kärnreaktorolycka samt en kärnladdningsexplosion. Aktivitetskoncentrationerna (Bq/l) i dricksvattnet beräknades för relevanta radionuklider, normerades mot olika depositionsnivåer av cesium-137 och jämfördes med Europeiska unionens råds gränsvärden för radioaktiva ämnen i dricksvatten efter ett stort utsläpp. Simuleringarna visar att det, vid depositionsnivåer på över 100 kBq/m2 cesium-137, finns risk att EU:s gränsvärden för jodisotoper överskrids de första dygnen efter ett svårt reaktorhaveri. I kärnvapenscenariot, vid samma depositionsnivå, beräknades aktivitetsnivåerna för såväl jodisotoper som strontiumisotoper och radionuklider med en halveringstid längre än 10 dygn, överskrida gränsvärdena under de första veckorna och upp till 3-4 månader efter nedfallet, beroende på vattenverkets beredningsprocess. Slutligen validerades modellen med mätdata från kärnkraftsolyckorna i Tjernobyl och Fukushima. De beräknade resultaten visar på en god överenstämmelse med verkligheten.

Dela sidan