Får magkänslan bestämma? En analys av Försvarsmaktens processer för karriärutveckling av arméns officerare

Författare:

 • Evelina Bonnier
 • Sanna Dalberg
 • Josefin Haaga

Publiceringsdatum: 2021-06-17

Rapportnummer: FOI-R--5164--SE

Sidor: 48

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Försvarsekonomi

Nyckelord:

 • Försvarsmakten
 • armén
 • officer
 • personalförsörjning
 • karriär
 • jämställdhet
 • gender
 • bias

Sammanfattning

Denna rapport syftar till att undersöka om Försvarsmaktens processer för karriärutvecklingen av arméns officerare lämnar utrymme för omedveten bias att påverka befordringsbeslut. Omedveten bias avser attityder och fördomar som människor omedvetet tillskriver en annan person eller grupp och som påverkar hur de förstår och interagerar med den personen eller gruppen. Forskning visar att risken för att omedveten bias påverkar beslutsfattande tenderar att öka när processen är dold, otydlig och förlitar sig på informella kanaler, intuition eller tradition. Studien har en kvalitativ ansats och bygger på analys av styrande dokument och riktlinjer, samt empiri inhämtad genom 24 semi-strukturerade intervjuer med anställda inom Försvarsmakten med insyn eller direkt deltagande i de studerade processerna. Resultaten pekar på att det finns utrymme för omedveten bias i flera delar av de centrala processerna för karriärutvecklingen av arméns officerare. Det betyder att bedömningar av individers kvalifikationer, prestationer och egenskaper riskerar att baseras på felaktig eller ofullständig information, vilket i sin tur kan ge anställda fel incitament, undertrycka anställdas ansträngningar och leda till suboptimala befordringsbeslut. I rapportens avslutande kapitel presenteras rekommendationer för hur Försvarsmakten kan minska utrymmet för omedveten bias och hur processerna för karriärutveckling av officerare kan likabehandlingssäkras.