Risk i svensk beredskap - En idéskrift om grundläggande problem och hur de kan lösas

Författare:

 • Carl Denward
 • Vidar Hedtjärn Swaling

Publiceringsdatum: 2022-11-17

Rapportnummer: FOI-R--5285--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • riskanalys
 • kontinuitetshantering
 • ansvarsprincipen
 • strategisk kortsiktighet
 • civilt försvar
 • civil beredskap
 • krisberedskap
 • beredskap
 • totalförsvar

Sammanfattning

Denna rapport ger ett antal infallsvinklar på risk och riskhantering inom såväl krisberedskap som civilt försvar. Syftet är att bidra till policyutvecklingen inom svensk beredskap. Vi diskuterar tre problem som vi menar bara kan lösas med någon form av perspektiv-, system- eller strukturskifte. Problemen är att 1. allriskperspektivet är alltför omfattande 2. svensk beredskap lider av strategisk kortsiktighet 3. ansvarsprincipen rymmer motsägelser. Vårt förslag till hantering av det första problemet handlar om att dela upp, och i förlängningen hantera, allrisken i kategorier. Utmaningarna med den strategiska kortsiktigheten och ansvarsprincipens motsägelser är svåra att motverka i sig eftersom de till stora delar beror av mänskligt beteende och kognition. Dock finns möjligheter att förbättra förutsättningarna för långsiktighet och ansvarstagande. I rapporten föreslår vi en modell för hur olika perspektiv på risk kan underlätta ansvarstagande på beredskapssystemets olika nivåer. Vi föreslår också en särskild funktion som vi valt att kalla ett civilt förmågeprogram för flexibel användning. Syftet med förmågeprogrammet är att undvika att riskhanteringen helt hamnar på den enskilde aktörens ansvar, men också att motverka att risker faller mellan stolarna.