Strategisk autonomi: Om EU:s uppbyggnad av försörjningsberedskap ur ett svenskt totalförsvarsperspektiv

Författare:

  • Jenny Ingemarsdotter

Publiceringsdatum: 2022-11-21

Rapportnummer: FOI-R--5338--SE

Sidor: 71

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • EU
  • strategisk autonomi
  • försörjningsberedskap
  • ekonomiskt försvar
  • civilt försvar
  • totalförsvar

Sammanfattning

Strategisk autonomi är ett omdebatterat men alltmer etablerat koncept som används i olika högnivådokument i EU, bland annat i handels- och industristrategierna liksom i den så kallade Strategiska kompassen (EU:s nya handlingsplan för att stärka den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken). En nyckelfråga handlar om hur EU i en alltmer konfliktfylld omvärld kan minska sina kritiska eller riskfyllda beroenden, inte minst på försörjningsområdet. Parallellt med EU:s initiativ för att stärka Unionens försörjningstrygghet pågår i Sverige en rad olika utredningar med fokus på uppbyggnaden av en nationell försörjningsberedskap. Det svenska utvecklingsarbetet sker inom ramen för den återupptagna totalförsvarsplaneringen och har en tydlig koppling till det civila försvarets mål att upprätthålla en nödvändig försörjning. Exakt hur de två nivåerna (nationell respektive EU-nivå) av autonomi och beredskap i framtiden kommer att relatera till varandra utgör en komplex men också alltmer aktuell fråga. I denna rapport presenteras en analys av EU-konceptet strategisk autonomi ur ett svenskt totalförsvarsperspektiv med särskilt beaktande av Sveriges pågående återuppbyggnad av en nationell försörjningsberedskap.