Fyra scenarier för Kustbevakningen - Scenarioanalys och konsekvensbeskrivningar för ett säkerhetspolitiskt stormigt hav

Författare:

 • Peter Bennesved
 • Eva Mittermaier
 • Matilda Olsson

Publiceringsdatum: 2023-01-19

Rapportnummer: FOI-R--5423--SE

Sidor: 49

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • scenarioanalys
 • Kustbevakningen
 • kontinuitetsplanering
 • räddningstjänst
 • sjöövervakning
 • krishantering
 • civilt försvar
 • totalförsvar.

Sammanfattning

I denna rapport presenteras fyra scenarier med fokus på Kustbevakningens verksamheter: räddningstjänst, sjöövervakning samt krishantering och civilt försvar/totalförsvar. Scenarierna är baserade på två säkerhetspolitiska variabler: 1. Rysk utrikespolitisk aggressivitet i Östersjöområdet, och 2. Graden av multilateralt samarbete i Östersjöområdet, och på vilket sätt dessa variabler ger upphov till scenarion som kan påverka Kustbevakningens verksamhet. Fyra scenarier presenteras: "Normalläge", "Gråzon", "Militär konflikt" och "Fredstida kriser". Resultaten understryker vikten av förebyggande, beredskapshöjande åtgärder, men visar också på osäkerheter och hur det i bakgrunden av samtliga scenarier finns miljö-, och klimatrelaterade utmaningar som till exempel extremväder och havsnivåhöjningar att ta hänsyn till. Samtidigt finns det komplexa problem att hantera i det att Kustbevakningens verksamhet ska fördela sina resurser inom totalförsvaret under höjd beredskap, vilket skapar målkonflikter och problem i förebyggande arbete inom beredskapsområdet.