Den svenska allmänhetens hemberedskap och försvarsvilja - Översiktliga resultat från en enkätundersökning genomförd år 2022

Författare:

  • Christoffer Wedebrand
  • Herman Andersson

Publiceringsdatum: 2023-04-26

Rapportnummer: FOI-R--5450--SE

Sidor: 35

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

  • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

  • hemberedskap
  • försvarsvilja
  • allmänheten
  • enkätundersökning

Sammanfattning

I denna rapport redovisas några övergripande resultat från en enkätundersökning som genomfördes år 2022 i samarbete mellan Totalförsvarets forskningsinstitut och Statistiska centralbyrån. Fokus ligger på de resultat som kan sägas ha att göra med den svenska allmänhetens hemberedskap och försvarsvilja. I tillämpliga fall jämförs resultaten med en motsvarande undersökning som genomfördes år 2018. Undersökningen ger vid handen att allmänhetens försvarsvilja är stark, åtminstone i relation till personalbehoven inom Försvarsmaktens krigsorganisation och även inom andra verksamheter. Vidare framstår försvarsviljan som starkare om det gäller försvaret av Sverige än om det gäller försvaret av ett nordiskt grannland. Det är inte en enkel sak att på grundval av undersökningens resultat uttala sig om huruvida allmänhetens hemberedskap är god eller inte. Skälet är att det inte finns något etablerat och rimligt mått på när hemberedskapen är tillräcklig. Med det sagt kan ändå konstateras att fler visserligen har vidtagit särskilda åtgärder för att göra sig bättre förberedda sedan år 2018, men dessa åtgärder motsvaras inte av en ökad bedömd förmåga att klara sig utan tillförsel utifrån av vatten, mat och värme. Hushållens vätskehållning framstår som ett större bekymmer än mathållningen.