En forskningsagenda för civilt försvar: Struktur för ett forskningsprogram på FOI

Författare:

 • Camilla Eriksson
 • Daniel Jonsson
 • Peter Bennesved
 • Jonas Clausen Mork
 • Ann-Sofie Stenérus Dover
 • Pär Eriksson
 • Jenny Ingemarsdotter
 • Helene Lackenbauer
 • Karl Lallerstedt
 • Anna Mcwilliams
 • Lovisa Mickelsson
 • Per-Erik Nilsson
 • Beatrice Reichel
 • Charlotte Ryghammar
 • Ola Svenonius
 • Vidar Hedtjärn Swaling
 • Christoffer Wedebrand
 • Erika Öhlund

Publiceringsdatum: 2023-04-24

Rapportnummer: FOI-R--5458--SE

Sidor: 68

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • civilt försvar
 • forskningsagenda
 • kunskapsuppbyggnad
 • sammanhängande totalförsvar
 • befolkningsskydd
 • civilförsvar
 • försörjningsberedskap
 • ekonomiskt försvar
 • psykologiskt försvar
 • civil-militär samverkan

Sammanfattning

Det civila försvaret är i en stark tillväxtfas. De aktörer som har ansvar för att bygga upp det civila försvaret behöver kunskapsförsörjas för att kunna bygga nödvändig förmåga att möta olika typer av hot. FOI har en viktig roll att fylla gällande sådana kunskapsbehov, i egenskap av att vara totalförsvarets forskningsinstitut. I denna rapport föreslås en forskningsagenda för FOI avseende civilt försvar. Forskningsagendan tar sin utgångspunkt i dels hur forskning för civilt försvar operationaliserades i det tidigare totalförsvaret, dels vilka förutsättningar som ges genom dagens mål och utmaningar för totalförsvaret. Forskningsagendan syftar till att skapa förutsättningar för att beforska områdets bredd och djup, genom att bryta forskningen om civilt försvar längs två axlar - delområden respektive systemnivåer inom vilka forskningen bör genomföras. De delområden som föreslås är: Civilt försvar som sammanhängande system, Befolkningsskydd och övrigt civilförsvar, Försörjningsberedskap och övrigt ekonomiskt försvar, Psykologiskt försvar och försvarsvilja, Samhällets funktionalitet och sektorsspecifika frågor samt Civil-militär samverkan och andra totalförsvarsfrågor. Inom varje delområde beskrivs relevanta forskningsproblem och möjliga angreppssätt för forskningen. De systemnivåer som föreslås är: Omvärld och samhällsutveckling, Hot och sårbarheter, Strategi, doktrin och koncept, Utvärdering och bedömning, Styrning, förvaltning och juridik samt Verksamheter och totalförsvarspraktik. Dessa olika nivåer avser belysa det civila försvarets komplexa system med många aktörer, ur olika perspektiv.