Rutten demokrati - Konspirationspropaganda, rasism och våld

Författare:

 • Hannah Pollack Sarnecki
 • Anna Lioufas
 • Mathilde Jarlsbo

Publiceringsdatum: 2023-06-21

Rapportnummer: FOI-R--5473--SE

Sidor: 263

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Krisberedskap och civilt försvar

Nyckelord:

 • Fientlighet mot det liberaldemokratiska systemet
 • konspirationspropaganda
 • rasism
 • misogyni
 • hat
 • hot
 • extremism och våld

Sammanfattning

Denna rapport skildrar de organisationer och nätverk som tillsammans utgör vad som i denna rapport benämns antidemokratiska extremistmiljöer. Det rör sig om mångfacetterade och heterogena miljöer som förenas via diverse ideologiska element. De organisationer och nätverk som skildras i rapporten har som målsättning att avskaffa eller underminera det liberaldemokratiska statsskicket. Bland annat genom att försöka skapa ett allmänt politiskt kaos i samhället via spridningen av konspirationspropaganda och desinformation, men också genom hot och våld. I rapporten undersöks relationen mellan de studerade aktörernas retorik och risken för våldshandlingar. En central slutsats är att mönstret vad gäller extremistmiljöernas sammansättning och aktiviteter har genomgått en förändring under de senaste åren. I Sverige har flera våldsdåd med anknytning till det ideologiska landskap som denna rapport handlar om ägt rum, som exempelvis ett antal skolattentat, samt mordet i Almedalen 2022. En del av de studerade grupperingarna vill förändra samhället med våld, andra inte - men även de aktörer som själva inte ser våld som ett medel för samhällsförändring, kan under vissa förhållanden inspirera till våld. Utifrån den analys som görs i rapporten bedömer författarna till rapporten att fördjupad kunskap krävs om kopplingen mellan ideologi och våldshandlingar, om våldet på ett effektivt sätt ska kunna motverkas. Sedan rapportens publicering har smärre redaktionella ändringar gjorts. Dessa har inte påverkat innehållet.