Kollektivt beteende och tidig förvarning. Beslutsstöd sökes för internationella operationer

Författare:

 • Malm Michael
 • Neider Göran
 • Stjernberger Johan
 • Svensson Pontus

Publiceringsdatum: 2005-01-01

Rapportnummer: FOI-R--1584--SE

Sidor: 78

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • MOOTW
 • beslutsstöd
 • indikatorer
 • folkmassor
 • fallbaserat lärande
 • kollektivt beteende
 • MOOTW
 • decision support
 • indicators
 • crpwed
 • Case-Based Reasoning
 • collective behaviour

Sammanfattning

Rapporten beskriver den inledande fasen av ett FOI projekt, som skall utveckla förmågan att förutsäga hot som orsakas av kollektivt beteende, i syfte att kunna agera förebyggande. Förutsägelsen koncentreras på att tidigt kunna identifiera och tolka de tecken, signaler, beteenden etc som föregår en händelse eller händelseutveckling med kollektivt agerande. Projektet inriktas mot internationella insatser inom ramen för "Military Operations Other Than War" (MOOTW) och fokuseras på behoven hos en bataljonsledning, i första hand på lokal nivå inom eget s k "Area Of Responsibility". Rapporten ger en introducerande kunskapsöversikt och föreslår avslutningsvis s k fallbaserat lärande som ansatsmetod för ett datorbaserat beslutsstöd. Fallbaserat lärande är en metod och teknik för att ta tillvara relevanta erfarenheter. Den bygger, liksom mänskligt problemlösande och beslutsfattande, på analogier för bl a igenkänning och utvecklande av olika handlingsalternativ. Rapporten beskriver forskningsläget vad gäller att finna och tolka indata, främst i form av indikatorer. Den identifierar även ytterligare forskningsbehov.