Sensorsamverkan för störundertryckning

Författare:

  • Fredrik Lantz
  • Maria Andersson
  • Andris Laubert
  • Dan Strömberg
  • Folke Folkesson

Publiceringsdatum: 2007-10-23

Rapportnummer: FOI-R--2330--SE

Sidor: 37

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • sensorsamverkan
  • plattformssamverkan
  • störundertryckning
  • datafusion
  • ECCM

Sammanfattning

Rapporten beskriver ett koncept för störundertryckning som innebär användning av signalspaning, plattforms/sensorsamverkan och datafusion för undertryckning av störning mot radar. Målsättningen är att i tillräcklig tid kunna avgöra vilka av ett antal objekt som är de riktiga och vilka som är introducerade av störning mot radar, dvs. att i viss mening kunna klassificera objekten. I första hand är jaktflygtillämpningar i fokus, men huvuddelen av konceptet kan användas lika väl för andra tillämpningar. Konceptet presenteras i två scenarier för nätverksbaserad störundertryckning i en internationell insats. Syftet med scenarierna är att beskriva hur konceptet kan användas ur en taktisk synvinkel. De i konceptet ingående huvudkomponenterna, dvs. störare, signalspaningssensor, radar och datafusionsmodul beskrivs. Kompletterande metoder för positionering, TDOA och FDOA, analyseras för att dess bidrag till konceptet ska kunna bedömas. Rapporten beskriver också grundläggande frågor som måste besvaras för att kunna avgöra om konceptet kan realiseras eller inte.