Från CGF till HBR och operationsområdesanalys

Författare:

 • Sten-Åke Nilsson
 • Johan Pelo
 • Mikael Lundin
 • Petter Ögren

Publiceringsdatum: 2009-01-09

Rapportnummer: FOI-R--2627--SE

Sidor: 55

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

 • M&S
 • CGF
 • datorgenererade styrkor
 • simulering
 • kognitiv modellering
 • HBR
 • arkitekturer
 • MSI
 • OneSAF
 • VV&A

Sammanfattning

Forskningsområdet "Datorgenererade aktörer" (CGF) bygger på många olika vetenskaper som datalogi, M&S, AI och fysiologi. Begreppet CGF har under senare år ofta ersatts av begreppet HBR, Human Behavior Representation, för att i högre grad införliva de mänskliga egenskaperna hos aktörerna. För att göra detta krävs kunskap inom psykologi och kognitionslära. På detta sätt har man breddat definitionen av CGF och visar att denna teknologi kan användas i många sammanhang där man inte primärt vill infoga en "stridskraft". Projektet har under senare år identifierat en intresse- och trendförskjutning från de användningsområden som kunde skönjas under CGF förstudie 2001, till närliggande områden som påvisar i vissa stycken annorlunda och nya behov av syntetiska aktörer. Denna förskjutning för med sig konsekvenser för forskningen inom mänsklig beteenderepresentation (HBR). Behovet av användning av syntetiska aktörer i större skala, och för skarpa frågeställningar, har vuxit kraftigt. Produktionen av syntetiska aktörer för att möta dessa behov har inte ökat i takt med behoven. Den kunskap som finns om arkitekturer och datalogisk utformning av ramverk och bibliotek för syntetiska aktörer behöver kompletteras med insikt om hur produktionsprocessen ska utformas för att möta dessa behov. Svenska försvarets inriktning att i allt högre grad delta i internationella fredsbevarande insatser kräver kunskap om betydelsen av kulturella och sociala skillnader och effekter. Dessa är i dag mycket viktiga att kunna påvisa i utbildning och träning, både vad gäller inverkan på samarbete såväl som vilka effekter som det har i fråga om kontakt med befolkningen i ett insatsområde. I mångt och mycket är utvecklingen av en "CGF med mänskliga egenskaper" eller inom HBR beroende av att många personer med olika kompetenser kan arbeta tillsammans. FOI är väl rustat för forskning inom HBR, eftersom där finns kompetenser inom alla ovan nämnda vetenskaper. Kunskap och förståelse för betydelsen av sociala och kulturella faktorer är av direkt intresse för de FM styrkor som skall verka i ett område. Den som ämnar beskriva dessa faktorer i en simuleringsmodell behöver en teoretisk grund för att beskriva hur dessa faktorer påverkar beteende. För att modellen skall vara användbar för FM vid träning, utbildning samt efteranalys, krävs fortsatta forskningsinsatser för att finna en vetenskaplig grund som modeller för militära ändamål kan baseras på.