SWERISK transferprojekt – slutrapport

Författare:

  • Sara Leonardsson
  • Johan Pelo
  • Staffan Harling
  • Gustav Tolt

Publiceringsdatum: 2013-12-16

Rapportnummer: FOI-R--3753--SE

Sidor: 21

Skriven på: Svenska

Nyckelord:

  • SWERISK
  • risk
  • riskområde
  • ammunitionsröjning
  • OXA

Sammanfattning

FOI har på uppdrag av Försvarsmakten under 2011-2013 vidareutvecklat riskbedömningsprogrammet SWERISK i enlighet med Försvarsmaktens beställning [1]. Vid röjning av explosivämnesfyllda objekt måste man snabbt kunna bedöma risken för skador på personal och civila som befinner sig i närheten. Inom ramen för Försvarsmaktens Transferprogram och i samverkan med SWEDEC har ett datorbaserat verktyg, SWERISK, vidareutvecklas som ska kunna nyttjas för bedömning av vilket riskområde som måste upprättas i samband med röjning. Med risk avses här att personal och/eller civila kan komma till skada. SWERISK har från start utvecklats tillsammans med SWEDEC och tänkt att nyttjas av ammunitionsröjningsledare i fält. Programmet beräknar risken för splitterskada som funktion av avståndet från en detonerande stridsdel, t.ex. oexploderad ammunition (OXA) eller en improviserad sprängladdning (IED). Riskavståndet beräknas dels utifrån olika internationellt vedertagna metoder, dels enligt en av FOI utvecklad modell där mer detaljinformation utnyttjas, så som stridsdelens konstruktion, splitterballistik och människans sårbarhet för splitter. SWERISK har under transferprojektet utvecklats från att omfatta ett endimensionellt medelriskavstånd till ett tvådimensionellt riskområde som kan ta hänsyn till topografi och eventuella avskärmningar. Vidare kan den detonerande stridsdelen ha en godtycklig position, orientering och hastighet. Detta gör det möjligt att utnyttja SWERISK även för beräkning av riskområde vid exempelvis artilleribekämpning eller vid flygbombfällning mot markmål.