Artificiell intelligens för beslutsstöd i ledningssystem

Författare:

 • Joel Brynielsson
 • Mattias Nilsson
 • Johan Schubert
 • Peter Svenmarck

Publiceringsdatum: 2019-05-28

Rapportnummer: FOI-R--4678--SE

Sidor: 27

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Ledningsteknologi

Nyckelord:

 • artificiell intelligens
 • ledning
 • OODA-loop
 • analys
 • planering
 • genomförande

Sammanfattning

Artificiell intelligens (AI) handlar om intelligent beteende som uppvisas av maskiner. I vardagliga sammanhang används termen AI för situationer då maskiner imiterar kognitiva funktioner som kan associeras med inlärning och problemlösning. Viktiga frågor inom AI inkluderar datorers förmåga till resonerande, planering och lärande. I militära tillämpningar blir AI en allt viktigare komponent i många olika tekniska system som används på olika militära abstraktionsnivåer - alltifrån stridsteknisk nivå till de taktiska och operativa nivåerna. Utvecklingen ger bl.a. möjlighet till framtagande av intelligenta beslutsstödssystem som kan användas på bataljons- och brigadnivå. Baserat på empiriska data som samlats in genom strukturerade användarcentrerade verksamheter som involverar militär personal undersöks i denna studie hur AI skulle kunna användas inom ramen för olika typer av ledningssystem. Både underrättelsearbete och stöd för operativa åtgärder studeras. Specifikt behandlas hur AI-metodik kan användas som beslutsstöd för att etablera gemensam lägesbild, för att kunna förutsäga fiendens intention och för att kunna analysera egna styrkors olika handlingsalternativ. Studien visar att AI-metodik med fördel skulle kunna implementeras i olika typer av tekniska stödsystem för användning av väpnade styrkor för att tillhandahålla stöd dels då tiden är begränsad, dels då antalet valmöjligheter är alltför många för att människor ska kunna analysera alla alternativ. Det är troligt att den aktör som framgångsrikt lyckas implementera AI i sitt ledningssystem kommer ha förutsättningar att bli den bästa och snabbaste på att analysera den tillgängliga informationen, och som konsekvens också kommer kunna fatta snabbare beslut och därmed erhålla en operativ fördel gentemot sina motståndare.