Analys av luftvärnets indirekta stridseffekt

Författare:

 • Tam Beran
 • Mika Cohen

Publiceringsdatum: 2020-01-24

Rapportnummer: FOI-R--4818--SE

Sidor: 34

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • Vapen, skydd och säkerhet

Nyckelord:

 • Vapensystemvärdering
 • luftvärn
 • stridseffekt
 • indirekt effekt
 • simulering
 • OPaL
 • beslutsteori
 • spelteori

Sammanfattning

I denna rapport undersöks metoder för att analysera luftvärnets indirekta stridseffekt på taktisk nivå. Stridseffekt kan definieras som ett mått på hur väl ett luftvärnsförband genomför en stridsuppgift. Stridseffekten kan vara direkt eller indirekt. Den direkta effekten är orsakad av en aktiv handling, till exempel genom direkt nedkämpning av motståndaren. Den indirekta effekten är däremot inte orsakad av aktiva handlingar. Genom sin existens och förmåga att agera kan luftvärnsförbandet påverka motståndarens val av taktik att uppnå sina mål. För analys av den direkta effekten kan luftvärnsscenarier simuleras i verktyget Opal, men för den indirekta effekten behöver simuleringarna kompletteras med andra metoder. En metod för att analysera den indirekta effekten är att använda besluts- och spelteori. Luftvärnsscenariot formuleras som ett spel med två spelare med motsatta intressen; luftvärnsförbandet som försvarar och en motståndare som anfaller. Varje spelare har ett antal handlingsalternativ och kombinationer av dessa sätts upp som luftvärnsscenarier i Opal. Simuleringsresultaten ger ett mått på den direkta effekten i form av exempelvis antal träffar eller upptäcktstid. För att kvantifiera den indirekta effekten används utfall från simuleringarna som ingångsvärden i en spelteoretisk analys. Därmed finns ett samband mellan direkt och indirekt effekt. Den direkta effekten är en förutsättning för indirekt effekt, men behöver inte nödvändigtvis vara proportionell mot den. Beroende på om luftvärnsförbandets beslut är öppet eller dolt för motståndaren resulterar spelteori i olika optimala strategier för motståndaren. Ett öppet beslut resulterar i en strategi där motståndaren fattar ett deterministiskt beslut, det vill säga välja det handlingsalternativ som ger bäst utfall givet luftvärnsförbandets beslut. Ett dolt beslut kan däremot resultera i att motståndaren måste välja ett stokastiskt beslut, som inte nödvändigtvis består av ett specifikt handlingsalternativ utan kan bestå av en sannolikhetsfördelning över olika handlingsalternativ. Den indirekta effekten uppstår då motståndaren måste använda sig av en optimal strategi för att anpassa sitt uppdrag efter luftvärnsförbandets beslut. Konsekvenser blir då tidsförlust eller större resurskrav. Ett dolt beslut påverkar motståndaren i en högre grad jämfört med ett öppet beslut, och ger därmed en större indirekt effekt. För att illustrera metoden ges i denna rapport ett par exempel på förenklade luftvärnsscenarier med några handlingsalternativ. Analysen kan utvidgas till mer komplexa scenarier med fler handlingsalternativ som inte bara inkluderar ett beslut utan en kedja av beslut. Spelet kan även formuleras för att inkludera andra arenor och operativa nivåer.

Dela sidan