Kärnvapenscenario för räddningstjänst

Författare:

 • Martin Goliath
 • Kennet Lidström
 • Torbjörn Nylén
 • Sofia Sivertsson

Publiceringsdatum: 2021-05-11

Rapportnummer: FOI-R--5131--SE

Sidor: 50

Skriven på: Svenska

Forskningsområde:

 • CBRN-frågor

Nyckelord:

 • kärnvapen
 • kärnvapenangrepp
 • scenario
 • räddningstjänst

Sammanfattning

Här sammanfattas det vi bedömer är viktiga omständigheter för räddningstjänst vid ett kärnvapenangrepp: Efter en kärnvapenexplosion kommer informationen att vara mycket bristfällig. Man kommer inte kunna uppskatta skadeverkningarna, och förekomsten av radioaktivt nedfall kommer inte vara känd. Initiala stråldosprognoser kan vara behäftade med stora fel. Vid explosion i eller nära en tätort kan tusentals döda och skadade förväntas från de omedelbara effekterna. Omfattande byggnadsras försvårar framkomligheten. Likaså kan annan infrastruktur såsom mobilmaster, luftledningar och broar vara skadade eller utslagna. Egen indikerings- och dosmätförmåga är avgörande för att kunna agera i området. Räddningstjänst på orten kan vara direkt drabbad och behöva prioritera eget strålskydd, medan tillresta resurser behöver arbeta sig in i katastrofområdet. Nedfall i vindriktningen utbreder sig grovt skattat med vindens hastighet. Stråldoshastigheter kan variera kraftigt beroende på var och hur de mäts. Man behöver vara observant på aktuell stråldoshastighet, vistelsetid samt hur länge vistelsen kan fortgå innan dosgräns uppnås. Den kvarvarande strålningen kan vara försumbar vid en luftexplosion, men de direkta verkningarna blir mer omfattande än vid en markexplosion. Den övergripande slutsatsen är att situationen kommer att vara kaotisk med stora skadeutfall, men till delar liknar det den vardag som räddningstjänst är van att möta. Den stora skillnaden är omfattningen, samt svårigheterna att arbeta i potentiellt livshotande stråldosmiljöer där det personliga strålskyddet är avgörande.