Kontakt

Enkät till företag inom transportområdet

FOI har tagit fram en enkät som vänder sig till företag inom transportområdet. Syftet med enkäten är att undersöka näringslivets förutsättningar att agera under påfrestande situationer i samhället. Sista svarsdatum för enkäten har förlängts till 19 januari.

Enkäten tar 5-10 minuter att svara på. Lämplig person att besvara enkäten är VD eller annan representant i företagets ledning. Frågorna som ingår i enkäten handlar om vilken roll som företaget anser sig ha i händelse av stora påfrestningar i samhället. När resultatet publiceras kommer det inte framgå vem eller vilka företag som besvarat enkäten, utan analyser kommer att göras utifrån bakgrundsfrågorna.

I slutet av enkäten finns möjlighet att lämna kontaktuppgifter eftersom FOI söker personer för efterföljande intervjuer eller workshoppar. Detta är helt frivilligt. I de fall kontaktuppgifter lämnas kommer enkäten inte att vara anonym men kommer endast hanteras av projektgruppen och destrueras i slutet på projektet. FOI är personuppgiftsansvarig och hanterar personuppgifter enligt GDPR.

Tänk på att enkätverktyget inte är dimensionerat för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Om du har ytterligare information som du vill delge oss går det bra att lämna kontaktuppgifter sist i enkäten, eller skicka dem i ett mail till svit@foi.se.

Svara på enkäten här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enkäten ingår i treårigt forskningsprojekt

Enkäten genomförs av FOI inom SVIT, ett treårigt forskningsprojekt som finansieras av Trafikverket. Projektet SVIT, skyddsvärd verksamhet i transportsystemet, startade under 2022 och pågår till början av 2025.

Forskningsprojektets syfte är att undersöka förutsättningar, målsättningar och drivkrafter för offentliga och privata aktörer i transportsystemet. Uppgifterna i enkäten kommer band annat att användas som bakgrundsmaterial till intervjuer och workshoppar som genomförs längre fram i projektet.

Trafikverket driver och finansierar forskning och innovation i syfte att bygga ny kunskap och utveckla nya lösningar för ett hållbart och tillgängligt Sverige. FOI, Totalförsvaret forskningsinstitut, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdrags­finansierad och ligger under Försvars­departementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknik­utveckling och studier.

Mer om hantering av personuppgifter

Personuppgifter som samlas in genom enkäten behandlas enbart av projektgruppen vid FOI. Uppgifterna sparas under tiden som forskningsprojektet pågår och gallras sedan ut.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2022-12-16