Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Vapen, skydd och säkerhet

Vid avdelningen för Vapen, skydd och säkerhet bedrivs explosivämnesrelaterad verksamhet. Avdelningen är lokaliserad till Grindsjön söder om Stockholm. Huvuddelen av verksamheten är forskning. Vidare utförs undersökningar och provningsverksamhet till stöd för Försvarsmakten och andra uppdragsgivare. Explosivämnen och deras användning i vapen, och skydd mot dessa är centralt för Försvarsmaktens verksamhet, men kompetensen är också relevant till stöd för det civila samhällets behov av skydd mot explosiva hot. Forskningen sträcker sig från fysikaliska och kemiska fenomen till lösningar i form av komplexa tekniska system. Den nära tillgången till skjutplatser och explosiv­ämnesklassade laboratorier är en förutsättning för hela verksamheten där teori och experiment samspelar.

Forskare vid apparatur

Försöksanläggningar

Vid Grindsjön tas metoder fram för utformning och värdering av fysiskt skydd mot militär vapenverkan, terrorism och sabotage. De unika experimentella resurserna möjliggör allt från standardiserad testning till kvalificerade studier av växelverkan mellan såväl dagens som framtidens stridsdelar och skyddstekniker. Tillgängliga försöksanläggningar möjliggör även storskaliga beskjutnings- och explosionsförsök. Via modellutveckling och med hjälp av moderna beräknings- och värderingsverktyg omsätts resultaten till tekniskt beslutsunderlag vad gäller sårbarheten hos människor, fordon, byggnader etc. samt bedömning av potentialen hos nya vapen- och skyddstekniker.

Forskning

Forskning bedrivs med fokus på att kombinera experimentella data med teoretiska modeller. Centrala verksamhetsområden är:

  • Explosivämnen och ammunitionssäkerhet, där verksamheten syftar till att förstå explosivämnets egenskaper fullt ut.
  • Framdrivning, där verksamheten kretsar kring kunskap om processer varigenom projektiler skjuts iväg, och robotar drivs fram.
  • Elektromagnetiska vapen, dvs vapen som verkar genom att elektromagnetisk energi på ett eller annat sätt växelverkar med målet.
  • Skydd och verkan, där vapnet och dess funktion, samt skydd mot detta står i fokus.
  • Verkans- och sårbarhetsvärdering, där man fokuserar på sannolikheten för förlust av förmågor eller funktioner hos ett mål efter ett angrepp.
  • Resiliens mot explosivämneshot arbetar brett med skydd för Försvarsmakten och samhället i stort. Här ryms förebyggande åtgärder, explosivämnesdetektion, riskbedömningar samt hindrande och lindrande åtgärder, t.ex. i form av skydd av anläggningar.

Explosivämnesverksamhet

Explosivämnesverksamheten omfattar forskning, utveckling, testning, demilitarisering och småskalig tillverkning av explosivämnen. Vid Grindsjön finns samlad kompetens inom områden som syntes, formulering, analys, karakterisering och initiering av sprängämnen, drivämnen och pyroteknik. Utveckling sker också av tillämpningar inom rymdområdet och antiterrorism. Här utförs klassificerings- och funktionstester av explosivämnen, riskanalyser med inriktning mot brandfarliga och explosiva ämnen samt utbildning inom explosivämnesområdet.

Ammunitionssäkerhet

Ammunitionssäkerhetstester genomförs bland annat genom robotmotorprovning, stabilitets- och åldringsundersökningar

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-08-13